Professional Competence of a Lawyer

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29038/2227-1376-2020-35-83-100

Keywords:

competence,, professional competence,, professionally competent personality, professionally significant qualities, professional activity of a lawyer, professional competence of a legal worker, structure of professional competence of a legal specialist.

Abstract

The article analyzes the main approaches within which the professional competence of a lawyer is studied. The Phenomena of «Competence», «professional competence» are described. Based on the theoretical and methodological analysis of the scientific literature, the main characteristics of legal activity are generalized. The Psychological peculiarities of a Lawyer's activity are considered, the System of personal qualities of a lawyer that determine the efficiency of professional activity is determined. Peculiarities of formation of professional competence of a specialist are outlined. The Components of the lawyer's personality are considered, the set of which is aimed at improving the professional activity. It is noted that the professional competence of a lawyer is characterized by the formation of a holistic set of knowledge, skills, psychological qualities, professional opportunities. It is noted that a professionally competent person is a special specification of the category «Personality». The Personality of the specialist is a system of certain psychological properties and traits that are necessary for the effective performance of professional activities; professionally competent person characterizes a person as a specialist who has sufficient professional knowledge, skills, abilities, professional interest, professional interest and abilities, professional approach and professional attitude to their work and is able to effectively implement professional activities and anticipate its consequences; professionally competent person has the appropriate professional knowledge and skills (which determine the effectiveness of professional activities) and a set of professionally important qualities (set of psychological qualities of personality that determine the success of training and effective performance of professional activities), which together allow a person to realize himself as a professional. The definition of professional competence of the specialist of legal sphere of activity is offered, its structure where the basic constituent components are: general cultural competence is opened; personal-motivational competence; practical activity competence; special; professional and legal competence; personal (personality) competence; communicative competence; psychological competence; socio-psychological competence; social-perceptual competence; autocompetence.

References

1. Bezhenar, H. D., Mas, N. M. (2007). Kompetentnist yak katehoriia psykho¬loho-pedahohichnoho analizu. [Competence as a category of psychological pedagogical analysis]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky, 18. Kyiv: Kyivskyi universytet, 19–21 (in Ukrainian).
2. Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia. [Competence approach: reflexive analysis application] Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy, Kyiv, 47–53 (in Ukrainian).
3. Bodrov, V. A. (2001). Psihologija professional’noj prigodnosti: ucheb. Po¬sobie dlja vuzov [Psychology of professional fitness]. Moskva: PERSJe, 511 р. (in Russian).
4. Brazhe, T. H. (1989). Razvytye tvorcheskoho potentsyala uchytelia. [De¬velopment of creative potential of the teacher]. Sov. Pedahohyka, 8, 89–94 (in Russian).
5. Vasylev, V. L. (1991). Yurydycheskaia psykholohyia [Legal psychology]. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 464 р. (in Russian).
6. Virna, Zh. P., Mudryk, A. B. (2014). Osobystisna vymohlyvist profesionala:
teoriia, praktyka, metody vyvchennia [Personal professional exhaustion: theory, practice, methods of study]: monohrafiia. Lutsk: Vezha-Druk, 256 р. (in Ukrainian).
7. Derkach, A. A. (2004). Akmeolohycheskye osnovы razvytyia professyonala. [Acmeological bases of professional development]. Moskva: Yzd-vo Mosk. psykholoho-sotsyal. yn-ta, 752 р. (in Russian).
8. Dzvinchuk, D. I. (2000). Psykholohichni osnovy efektyvnoho upravlinnia [Psychological bases of effective management]: navch. posib. Kyiv: NIChLAVA, 280 (in Ukrainian).
9. Dubenko, S. D. (1999). Derzhavna sluzhba i derzhavni sluzhbovtsi v Ukraini [Civil service and civil servants in Ukraine]: navch.-metod. posib. Kyiv: In-Yure, 244 р. (in Ukrainian).
10. Dulov, A. V. (1973). Osnovы psykholohycheskoho analyza na predvary¬telnom sledstvyy. [Fundamentals of psychological analysis on the preliminary consequence]. Moskva: Yuryd. lyt., 168 р. (in Russian).
11. Zhalynskyi, A. Э. (2009). Vvedenye v spetsyalnost «Iurysprudentsyia». Professyonalnaia deiatelnost yurysta [Introduction to the specialty «Jurisprudence». Professional activity of a lawyer]: uchebnyk. Moskva: Yzd. Prospekt, 362 р. (in Russian).
12. Zhyliuk, T. L. (2005). Derzhavna sluzhba [Public Service]: navch. posib. Kyiv: Profesional, 576 р. (in Ukrainian).
13. Zazыkyn, V. H. (1992). Menedzher: psykholohycheskye sekretы professyy [Manager: psychological secrets of the profession]. Moskva: Yzd. Nauka, 165 р. (in Russian).
14. Zeer, Je. F. (2003). Psihologija professij: ucheb. posob. dlja stud. Vuzov [Psychology of the professions]. Moskva: Akadem. proekt; Ekaterinburg: Delovaja kn., 336 р. (in Russian).
15. Zymnia, Y. A. (2004). Kliuchevыe kompetentnosty kak rezultatyvno-tselevaia osnova kompetentnostnoho podkhoda v obrazovanyy. [Key competencies as an effective target. The basis of the competency-based approach in education]. Moskva: Yssled. tsentr problem kachestva podhotovky spetsyalystov, 40 р. (in Russian).
16. Ivashkevych, I.V. (2017). Psykholohichni chynnyky stanovlennia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv [Psychological factors of becoming a professional competence of future lawyers]. (Dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.07). Kyev, 26 р. (in Ukrainian).
17. Lvova, N. V. (2009). Proyzvodstvennaia praktyka kak sredstvo formy¬rovanyia professyonalnoi kompetentnosty budushcheho yurysta [Manufacturing practice as a means of formation professional competence of a future lawyer] (Dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.08) Volhohrad: RHB, 243 р. (in Russian).
18. Markova, A. K. (1996). Psihologija professionalizma [Psychology of professionalism]. Moskva, 308 р. (in Russian).
19. Matiikiv, I. M. (2006). Kliuchovi kompetentsii maibutnoho fakhivtsia profesii typu «liudyna-liudyna». [Key competencies of the future specialist of professions type «man-man»]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity: Zb. nauk. prats, 12 (16). Kharkiv: NTU «KhPI», 107–113 (in Ukrainian).
20. Matsevko, T. M. (2005). Problema profesiinoi kompetentnosti v psykho¬loho-pedahohichnii literaturi. [The problem of professional competence in psychological pedagogical literature]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. M. Dra¬homanova. Seriia Psykholohiia: zb. naukovykh prats, 3 (27), 148–155 (in Ukrainian).
21. Nesterenko, L. (2004). Psykholohichni osnovy rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv. [Psychological bases of communicative development competence of civil servants]. Visn. NADU. 3, 182–188 (in Ukrainian).
22. Nyniuk, I. I. (2005). Profesionalizm derzhavnykh sluzhbovtsiv: sutnist, stan ta osoblyvosti formuvannia [Professionalism of civil servants: essence, condition and features of formation]. (Dys. ... kand. nauk z derzh. upr.). Kyiv: [b. v.], 20 р. (in Ukrainian).
23. Nyzhnyk, N. R.(1998). Systemnyi pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [System approach in the organization of public administration]: navch. posib. Kyiv: Vyd-vo UADU, 160 р. (in Ukrainian).
24. Romanov, V. V. (2000). Yurydycheskaia psykholohyia [Legal psychology]. Moskva: Yuryst, 488 р. (in Russian).
25. Samoukyna, N. V. (2000). Psykholohyia y pedahohyka professyonalnoi deiatelnosty [Psychology and pedagogy of professional activities]. Moskva: TANDEM: ЭKMOS, 384 р. (in Russian).
26. Selevko, H. (2004). Kompetentnosty y ykh klassyfykatsyia [Competencies and their classification]. Narodnoe obrazovanye, 4, 138–143 (in Russian).
27. Khutorskoi, A. V. (2003). Kliuchevыe kompetentsyy kak komponent lychnostno–oryentyrovannoi paradyhmы obrazovanyia. [Key competencies as a component of personality-oriented education paradigm]. Narodnoe obrazovanye, 2, 58–64 (in Russian).
28. Tsenko, M. B. (2016). Osobystisna zrilist yurysta. [Personal maturity of a lawyer]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, 4, 150–160 (in Ukrainian).
29. Charnetski, K. (1999). Psykholohiia profesiinoho rozvytku osobystosti [Psychology of professional development of personality]. (Dys. … d-ra psykhol. nauk : 19.00.07). Kyiv: [b. v.], 48 р. (in Ukrainian).
30. Chernovskyi, O. K. (2017). Profesiina kompetentnist yurysta. [Professional competence of a lawyer]. Pravo i suspilstvo, 6, 35–40 (in Ukrainian).
31. Chmut, T. (2001). Psykholohichna kultura derzhavnoho sluzhbovtsia. [Psychological culture of a civil servant]. Visn. UADU, 2 (1), 349–355 (in Ukrainian).
32. Shadrykov, V. D. (1994). Deiatelnost y sposobnosty. [Activities and abilities]. Moskva, 242 р. (in Russian).

Published

2020-08-03

How to Cite

Mudryk, A., & Kykhtuik, O. (2020). Professional Competence of a Lawyer. Psychological Prospects Journal, (35), 83–100. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2020-35-83-100