Editorial Team

 Editor-in-Chief

 Balashov Eduard, National University of Ostroh Academy, Ukraine

Deputy Chief Editor

Zanna Virna, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Olga Kochubeynyk, Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Editorial board

Yaroslav Hoshovskyi, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Irina Valitova, Brest State A.S. Pushkin University,  Belarus

Maria Ledzińska, University of Warsaw, Poland

 Olha Lazorko, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Miroslava Mushkevych, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Viktor Koshyrets, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Liudmyla Mahdysiuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Barbara Gawda, Maria Curie-Sklodowska University, Poland

Natalia Savelyuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ewa Małgorzata Szepietowska, Maria Curie-Sklodowska University, Poland

Oksana Fishchuk,  Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Magdalena Rowicka, Maria Grzegorzewska University, Poland

Aneta Rita Borkowska, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland

Olena Zhuravlova, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Perepeliuk Tetiana, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Kovalova Olha, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Natalia Kostruba, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine